Regulamin kursów w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i jej usystematyzowania dla uczniów szkół podstawowych, tj. siódmoklasistów, ósmoklasistów, uczniów szkół średnich (klasy 1-3 i 1-4) w tym przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego prowadzonych przez:

– „Epicentrum Wiedzy”,

1. Organizator zajęć

„Epicentrum Wiedzy EWA WALCZUK” zwane dalej „Epicentrum Wiedzy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa reprezentowane są przez Ewę Walczuk, nazywaną dalej Organizatorem.

„Epicentrum Wiedzy” legitymuje się następującymi numerami: – Numer NIP 7151493524 Numer REGON 384347281

2. Cel zajęć, program nauczania, nauczyciele

„Epicentrum Wiedzy” prowadzi zajęcia, których celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego/ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi oraz podniesienia poziomu wiedzy i jej usystematyzowania u uczniów szkół podstawowych (klas siódmych i ósmych) oraz szkół średnich (klas 1-3 i 1-4).

Zajęcia prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów i wymagań CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego/ósmoklasisty oraz podniesienia poziomu wiedzy i jej usystematyzowania u uczniów szkół podstawowych (ósmych) oraz szkół średnich (klas 1-3 i 1-4).

3. Warunki nauczania

Zajęcia odbywają się na terenie całej Warszawy oraz innych części kraju  pod adresami wymienionymi na www.epicentrumwiedzy.edu.pl.

Każdy rodzaj kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora kursu (np. choroba nauczyciela) zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym i zaakceptowanym przez całą grupę.

W ramach kursu maturalnego/ósmoklasisty przeprowadzany jest co najmniej jeden egzamin próbny.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 6 do 14 osób.

Zmiana grupy wymaga zgody Organizatora zajęć.

Postępy w nauce oraz uczęszczanie uczniów na zajęcia są monitorowane.

Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada nauczyciel. Natomiast przed i po zakończeniu zajęć – rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2019/2020 – kiedy odbywają się zajęcia?

Będą realizowane zgodnie z kalendarzem adekwatnym do wybranego kursu.

5.Ceny, rabaty, raty, termin płatności, forma płatności

Aktualny cennik oraz rabaty znajdują się na www.epicentrumwiedzy.edu.pl  zakładce poszczególnego kursu

Oprócz jednorazowej opłaty za zajęcia istnieje możliwość dokonania wpłaty w 2  ratach. 

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem.

Opłatę za zajęcia należy wnieść przelewem na konto:

Z dopiskiem: imię i nazwisko, oznaczenie kursu, tj.

  • Imię i nazwisko, grupa, kurs ósmoklasisty, kurs dla maturzystów: „Epicentrum Wiedzy”, ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 PKP PB /Inteligo 12 1020 5558 0000 8102 3369 1763

W cenę kursu wliczone są wszelkie materiały pomocnicze.

Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

6.Warunki rezygnacji

Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć w trakcie kursu w dowolnym momencie jego trwania.

Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać elektronicznie na adres: zapisy@epicentrumwiedzy.edu.pl

W przypadku opłaty za kurs wniesionej jednorazowo, należna nadpłata za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły zostaje pomniejszona o 20% i jest zwracana uczestnikowi przelewem na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z zajęć osób, które wybrały opłaty w systemie ratalnym obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia  ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy może być dokonane tylko w formie pisemnej. W przypadku nadpłaty za lekcje, rozliczenie nastąpi do dnia wygaśnięcia umowy.

W przypadku rezygnacji po pierwszym lub po drugim spotkaniu wynikającym z harmonogramu zajęć, uczestnikowi zostanie zwrócona w ciągu 7 dni cała opłata, jaką wniósł na rzecz „Epicentrum Wiedzy”. 

Zawiadomienie o rezygnacji wymaga formy pisemnej i powinno wpłynąć do „Epicentrum Wiedzy” przed trzecim spotkaniem. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać  elektronicznie na adres: zapisy@epicentrumwiedzy.edu.pl

7.Zwrot kosztu kursu w przypadku niezdania egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie podstawowym

„Epicentrum Wiedzy” daje uczniowi gwarancję zdawalności pod warunkiem, że uczeń będzie stosował się do następujących zasad:

  • uczeń musi być obecny na wszystkich zapowiedzianych sprawdzianach i musi je zaliczać,
  • uczeń może maksymalnie opuścić 10% godzin zajęć w ramach jednego kursu,
  • opłaty za zajęcia ucznia w „Epicentrum Wiedzy” muszą być dokonane zgodnie z ustalonym terminem płatności.

Jeżeli uczeń przestrzegający wyżej wymienionych zasad nie zdobędzie 30% punktów na egzaminie maturalnym z przedmiotu na poziomie podstawowym, na który uczęszczał w „Epicentrum Wiedzy”, to zostanie zwrócony mu koszt kursu za ten przedmiot.

8.Postanowienia końcowe

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.